ชื่อ
: นายสุธีระ ฤกษ์วัลย์
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทรศัพท์
: 0-7780-0131 ต่อ 201