thumbs
นางวารีรินทร์ สุขวัฒนาภิรมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
06-3206-6102
thumbs
นายอัฐพร บุญสิน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวนันทินี พรหมมา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวณธิพร ศรีเรือง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวโชษิตา เมฆารัฐ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นายอิบรอเฮง สาแล
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวธารินี โชติคุต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest