thumbs
ชนิดาภา แก้วกระจาย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
0-7780-0131 ต่อ 301
thumbs
นางสาวนันทินี พรหมมา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
0-7780-0131 ต่อ 308
thumbs
นางสาวณธิพร ศรีเรือง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
0-7780-0131 ต่อ 302
thumbs
นางสาวโชษิตา เมฆารัฐ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
0-7780-0131 ต่อ 303
thumbs
นางสาวเพ็ญนภา พรหมเมศ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
0-7780-0131 ต่อ 306
thumbs
นายสุรชัย แก้วมีจีน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
0-7780-0131 ต่อ 305
thumbs
นางสาวธารินี โชติคุต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
0-7780-0131 ต่อ 307

Share on Line
Share on Pinterest