การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง    
O2 ข้อมูลผู้บริหาร    
O3 อำนาจหน้าที่    
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
O5 ข้อมูลการติดต่อ    
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข้อ URL คำอธิบาย
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์    
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  ข้อ URL คำอธิบาย
O8 Q&A    
O9 Social Network    
แผนการดำเนินงานประจำปี
  ข้อ URL คำอธิบาย
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี    
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
การปฏิบัติงาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
การให้บริการ
  ข้อ URL คำอธิบาย
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
O17 E-Service    
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อ URL คำอธิบาย
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน    
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ข้อ URL คำอธิบาย
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อ URL คำอธิบาย
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อ URL คำอธิบาย
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
การป้องกันการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อ URL คำอธิบาย
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    

Share on Line
Share on Pinterest