อบต. มะมุ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง

 

  1. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) 
  2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) 
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 
  4. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
  5. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
  6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 

สนใจติดต่อ สำนักปลัด เบอร์ติดต่อ 077-872176

Share on Line
Share on Pinterest