วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ผวจ.ส่ง9415 ผลการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลระดับจังหวัดไปคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ผวจ.ส่ง9414 ผลการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองระดับจังหวัดไปคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5040 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว1187 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมาหดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาาังกัดอปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5055 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5056 กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2564 รน 0023.4/ว5031 การบันทึกและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5037 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5039 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 รน 0023.4/ว5005 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest