วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ย. 2559 รน 0023.1/ว10400 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (ประกาศมาแล้ว 1837 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2559 รน 0023.3/ว3478 การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 1854 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2559 รน 0023.3/ว3435 แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยฯ (ประกาศมาแล้ว 1859 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2559 รน 0023/ว449 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะ (ประกาศมาแล้ว 1894 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2559 รน 0023.3/ว2573 การประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบภาควิชาความเหมาสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลฯ (ประกาศมาแล้ว 1930 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2559 รน0023.3/ว427 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 1936 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2559 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf (ประกาศมาแล้ว 1936 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf (ประกาศมาแล้ว 1943 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 รน0023.5/2450 ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 1943 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 ประกาศ ก.อบตจังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2559.pdf (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest