วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2559 รน 0023.3/ว4028 การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1816 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2559 รน 0023.2/ว4015 ประกาศ ก.ท.จ.ระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) (ประกาศมาแล้ว 1817 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2559 รน 0023.2/ว4017 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) (ประกาศมาแล้ว 1817 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2559 รน 0023.2/ว3954 แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 1822 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 รน 0023.3/ว3889 การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 รน 0023.3/ว3889 การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 รน 0023.3/ว3889 การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 รน 0023/ว3861 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 รน 0023.1/ว707 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2559 รน 0023.1/ว3791 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง (ประกาศมาแล้ว 1831 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest