วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ต.ค. 2564 รน 0023.3/ว756 ขอเชิญประชุม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภท1
20 ต.ค. 2564 รน 0023.3/ว4632 มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภท1
20 ต.ค. 2564 รน 0023.3/ว4628 การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภท1
19 ต.ค. 2564 รน 0023.3/ 8468 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 รน 0023.2/ว4575 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 รน 0023.3/ว4601 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 รน 0023.1/ว4590 แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 รน 0023.3/ว4583 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 รน 0023.3/ว4580 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 รน 0023.3/ว4570 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest