วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว919 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5342 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่2 จำนวน๓ เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม2565) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5341 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่2 จำนวน2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์2565) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5329 กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5340 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5331 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5343 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5332 แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รน 0023.4/ว302 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ เพื่อพิจารณาทบทวนมติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รน 0023.4/ว5327 คู่มือการประเมินเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest