วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 พ.ค. 2565 รน 0023.3/ว2260 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.3/ว2271 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.3/ว2264 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.3/ว2263 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.3/ว2262 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.3/ว2261 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.3/ 4081 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.3/ว2196 การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในหลักสูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.1/ว309 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11 ประเภท1
20 พ.ค. 2565 รน 0023.1/ว308 ขอความอนุเคราะห์สื่อสารข่าวสารความรู้ทางการเงิน ฉบับที่ 3/2565 ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest